Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58360
Title: Thương nhân theo pháp luật thương mại Việt Nam
Authors: Lê Văn Tranh
Keywords: Thương nhân
Pháp luật thương mại
Việt Nam
Abstract: Sau hơn ba mươi năm đổi mới, tầng lớp "thương nhân" của Việt Nam đang khẳng định được vai trò của mình trong việc tạo công ăn việc làm cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế, sự thịnh vượng của quốc gia. Vì thế, việc ghi nhận chế định thương nhân trong pháp luật thương mại là một sự ghi nhận hợp lý của Nhà nước đối với chủ thể này. Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung trình bày về nhận diện thương nhân ở ba góc độ: i) khái niệm, ii) đặc điểm, iii) phân loại về thương nhân theo pháp luật hiện hành.
Issue Date: 2020-07
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 13 (413) Kỳ 1-Tháng 7 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP13.7.20.Thuong nhan theo PL thuong mai VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 15,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.