Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58369
Title: Vận dụng lý thuyết hành vi người tiêu dùng trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Authors: Nguyễn Bá Huy
Keywords: Người tiêu dùng
Lý thuyết hành vi
Kinh doanh
Bảo hiểm phi nhân thọ
Abstract: Khoa học marketing hiện đại cho rằng, trong kinh doanh luôn phải làm thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng (NTD) mới có thể thu được lợi nhuận mong muốn. Những quyết định dựa trên các giả thuyết về hành vi người tiêu dùng (HVNTD) luôn có xác suất thành công cao hơn các quyết định chỉ dựa trên trực giác của nhà quản lý. Trong phạm vi bài viết, trên cơ sở khái quát nhận thức chung về lý thuyết HVNTD, phân tích hành vi mua của NTD Việt Nam và sự phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ (BHPNT) Việt Nam, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm vận dụng lý thuyết HVNTD trong kinh doanh BHPNT ở Việt Nam thời gian tới.
Issue Date: 2020-06
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Công thương
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.