Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58376
Title: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Nhật Bản và một vài gợi ý chính sách cho Việt Nam
Authors: Nguyễn Thành Nam
Keywords: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Nhật Bản
Chính sách
Việt Nam
Abstract: Bài viết đề cập đến những điểm mạnh, điểm yếu, sự hình thành các mô hình kinh doanh mới của các doanh nghiệp Nhật Bản. Đồng thời, bài viết cũng nêu những ứng phó và định hướng chính sách của Chính phủ Nhật Bản trước làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0, từ đó đưa ra một vài gợi ý chính sách cho Việt Nam
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Công thương -Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, Số 14, tháng 6 năm 2020
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.