Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58387
Title: Học thuyết giá trị thặng dư và giá trị của nó trong nền kinh tế tri thức
Authors: Nguyễn Thị Anh Khuyên
Keywords: Học thuyết
Giá trị thặng dư
Nền kinh tế tri thức
Kinh tế tri thức
Abstract: Học thuyết giá trị thặng dư là một trong ba đóng góp to lớn của C.Mác đối với lịch sử xã hội loài người. Trong xu thế kinh tế thế giới dịch chuyển theo hướng từ nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế tri thức, học thuyết giá trị thặng dư vẫn giữ nguyên giá trị. Bài viết tóm tắt những luận điểm cơ bản của C.Mác về học thuyết giá trị thặng dư và làm rõ những đặc điểm nổi bật của nền kinh tế tri thức, trên cơ sở đó góp phần khẳng định giá trị của học thuyết giá trị thặng dư đối với sự phát triển của nhân loại nói chung và trong nền kinh tế tri thức nói riêng.
Issue Date: 2020-07
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Công thương - Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, Số 16, tháng 7 năm 2020
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.