Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58394
Title: Lý luận tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững nền kinh tế ở Việt Nam
Authors: Phạm Thị Hằng, Phạm Thị Ngọc
Keywords: Tăng trưởng kinh tế
Phát triển bền vững
Nền kinh tế
Việt Nam
Abstract: Thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010, Việt Nam đã tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những tác động tiêu cực của 2 cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế khu vực và toàn cầu, đạt được những thành tựu to lớn và rất quan trọng, nhiều mục tiêu chủ yếu của Chiến lược đã được thực hiện, đạt bước phát triển mới cả về lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, kinh tế tăng trưởng nhanh. Bài viết tập trung đề cập về tăng trưởng kinh tế, đồng thời đưa ra những giải pháp để phát triển bền vững nền kinh tế ở Việt Nam.
Issue Date: 2020-08
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí Công thương - Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, Số 20, tháng 8 năm 2020
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.