Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58402
Title: Kinh nghiệm của Singapore và Thái Lan trong phát triển kinh tế số và hàm ý chính sách cho Việt Nam
Authors: Bùi Kim Thanh, Lê Minh Hằng
Keywords: Kinh nghiệm
Singapore
Thái Lan
Kinh tế số
Chính sách
Việt Nam
Abstract: Thế giới đang bước vào thời đại của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), với bản chất dựa trên cuộc cách mạng kỹ thuật số. Trong bối cảnh đó, kinh tế số đang trở thành đặc trưng và xu hướng phát triển quan trọng, được nhiều quốc gia nghiên cứu, ứng dụng và phát triển; và Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Bài viết tập trung phân tích những nội dung cốt lõi trong phát triển kinh tế so của Thải Lan và Singapore, từ đó rút ra những hàm ý chính sách khuyến nghị cho Việt Nam.
Issue Date: 2020-07
Type: Bài trích
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí Thông tin khoa học xã hội, số 7 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Thông tin khoa học xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.