Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58419
Title: Thực trạng thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay
Authors: Vũ Hồng Thuật
Keywords: Thờ mẫu
Tín ngưỡng
Thờ Mẫu Tam phủ
Thanh Hóa
Abstract: Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Việt Nam đang ngày càng phát triển nhất là từ khi Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được UNESCO công nhận là Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại. Nhiều điện thờ được mở ra, đền, phủ được sửa sang mới, hầu đồng nở rộ khắp nơi. Bên cạnh những yếu tố tích cực, vẫn còn nhiều yếu tố hạn chế như các biểu hiện lại căng, trục lợi, hiện đại hóa trong các nghi lễ. Dựa trên các tư liệu điền dã nhân học năm 2019-2020, bài viết làm rõ thực trạng thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ ở Thanh Hóa trong bối cảnh xã hội đương đại.
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Thông tin khoa học xã hội, số 8 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Thông tin khoa học xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.