Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58423
Title: Ngành Tài chính - Ngân hàng trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0
Authors: Trần Hoàng Trúc Linh
Keywords: Tài chính
Ngân hàng
Tài chính-ngân hàng
Cách mạng công nghệ 4.0
Abstract: Nền tảng công nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (cách mạng công nghiệp 4.0) đã mang đến những mặt tích cực, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tạo ra rất nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng trong việc tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, nhưng đồng thời cũng tồn tại những mặt hạn chế mà các bên cần xem xét khắc phục. Bài viết này phân tích các cơ hội và thách thức của ngành Tài chính - Ngân hàng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và kiến nghị một số giải pháp cho những hạn chế đang còn hiện hữu.
Issue Date: 2020-01-02
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Công thương, ngày 02/01/2020
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.