Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58429
Title: Xây dựng ý thức hệ của đảng cầm quyền ở một số nước tư bản hiện nay
Authors: Nguyễn Trọng Bình
Keywords: Xây dựng
Ý thức hệ
Đảng cầm quyền
Tư bản
Abstract: Cốt lõi của ý thức hệ chính trị của đảng cầm quyền là nền tảng tư tưởng. Với tư cách đảng cầm quyền, ý thức hệ có vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng, chi phối toàn bộ hoạt động của đảng cầm quyền, cũng là yếu tố then chốt để củng cố địa vị cầm quyền của đảng cầm quyền. Chính vì lẽ đó, đối với bất cứ đảng cầm quyền nào, bảo vệ và phát triển ý thức hệ chính trị là một nhu cầu tự thân, đồng thời cũng là một trong những nội dung quan trọng của xây dựng đảng. Trong bối cảnh Việt Nam đang tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị thì những biện pháp về xây dựng ý thức hệ của đảng cầm quyền ở một số nước tư bản có ý nghĩa tham khảo nhất định.
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, số 8 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTKHXH8.20.Xdung y thuc he cua Đang cam quyen_tu ban hien nay.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,62 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.