Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58465
Title: Biện pháp tư pháp - Thực trạng và giải pháp
Authors: Trần Đình Thắng
Keywords: Biện pháp tư pháp
Tư pháp
Abstract: Biện pháp tư pháp là một chế định quan trọng của luật hình sự, có vai trò không thể phủ nhận trong thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm của các cơ quan tiến hành tố tụng. Trong phạm vi bài viết này, tác giả bàn về khái niệm, đặc điểm; phân tích một số vướng mắc, bất cập của thực tiễn áp dụng các biện pháp tư pháp trong lĩnh vực tố tụng hình sự và đề xuất biện pháp khắc phục.
Issue Date: 2020-09
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 9 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP9.20.Bien phap tu phap_thuc trang_giai phap.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 105,23 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.