Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58471
Title: Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của chiến sĩ, trạm trưởng, đội trưởng bộ đội biên phòng đang thi hành công vụ
Authors: Phạm Thị Thanh Huế, Nguyễn Văn Tiến
Keywords: Thẩm quyền
Xử phạt vi phạm hành chính
Chiến sĩ
Trạm trưởng
Bộ đội biên phòng
Thi hành công vụ
Biên phòng
Abstract: Hiện nay, các quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, Trạm trưởng, Đội trưởng của Chiến sỹ Bộ đội Biên phòng đang thi hành công vụ còn tồn tại một số điểm bất cập, làm ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động xử phạt vi phạm hành chính nói riêng và công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính nói chung. Bài viết phân tích, chỉ rõ những hạn chế đó và đồng thời đề xuất hướng hoàn thiện.
Issue Date: 2020-09
Type: Bài trích
Extent: 13 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 9 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.