Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58474
Title: Công chứng viên và các tổ chức nghề nghiệp công chứng ở một số nước châu Âu và khuyến nghị cho Việt Nam
Authors: Dương Thu Hương
Keywords: Công chứng viên
Công chứng
Châu Âu
Hiệp hội công chứng
Abstract: Bài viết cung cấp thông tin kinh nghiệm về thực tiễn hoạt động công chứng, đào tạo công chứng viên cũng như tổ chức nghề nghiệp của các công chứng vi ên ở một số nước Châu Âu - đại diện cho hai trường phái công chứng tiêu biểu trên thế giới chứng Anglo saxon, đại diện là Anh Việt Nam trong quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật liên quan đến hoạt động công chứng.
Date Acquired: 2020-10-29
Issue Date: 2020-10
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 10 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.