Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58488
Title: Hậu giám sát trong bảo đảm hiệu lực, hiệu quả giám sát của Quốc hội
Authors: Vũ Tiến Thản
Keywords: Hậu giám sát
Giám sát
Quốc hội
Abstract: Kết quả thực hiện chức năng giám sát của Quốc hội được thể hiện bằng tính hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội. Tuy nhiên, thế nào là hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát; hiệu lực, hiệu quả được xác định như thế nào. Bên cạnh đó, những yếu tố bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội gồm những yếu tố nào; tầm quan trọng của từng yếu tố ra sao; yếu tố nào có tầm ảnh hưởng lớn, rõ nét đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc, cần được quan tâm đổi mới mạnh mẽ trong thời gian tới... là những vấn đề còn chưa được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật hiện hành hoặc được quy định nhưng còn có cách hiểu khác nhau, cần được làm sáng tỏ để tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát của Quốc hội trong thời gian tới.
Issue Date: 2020-10
Type: Bài trích
Extent: 14 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 10 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP10.20.Hau giam sat trong dam bao hieu luc_hieu qua giam sat QHoi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 198,2 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.