Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58495
Title: Những yếu tố ảnh hưởng đến việc học tập kỹ năng mềm của sinh viên trong môi trường đại học
Authors: Trần Thanh Mai
Keywords: Yếu tố ảnh hưởng
Kỹ năng mềm
Kỹ năng thuyết trình
Kỹ năng làm việc nhóm
Hoạt động giảng dạy
Hoạt động học tập
Cơ sở vật chất
Phương pháp giảng dạy
Giảng viên
Sinh viên
Abstract: Nội dung bài báo đề cập đến những yếu tố ảnh hưởng đến việc học tập và giảng dạy các môn kỹ năng của sinh viên trong các trường đại học. Tác giả khái quát chung về kỹ năng mềm, tìm hiểu và đánh giá những vấn đề thực tiễn liên quan đến hoạt động giảng dạy các môn kỹ năng mềm của các trường đại học trong giai đoạn hiện nay.
Issue Date: 2019-01-02
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Công thương
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.