Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58501
Title: Bảo vệ chủ quyền biển đảo thông qua hoạt động bảo hộ ngư dân trên biển
Authors: Nguyễn Thị Hạnh
Keywords: Bảo hộ công dân
Bảo hộ ngư dân
Chủ quyền biển đảo
Abstract: Tình hình tranh chấp tại Biển Đông ngày càng diễn ra phức tạp, vì vậy việc bảo vệ chủ quyền biển đảo là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong thời gian tới. Có nhiều biện pháp bảo vệ chủ quyền biển đảo đã và đang được Nhà nước thực hiện đem lại hiệu quả. Tuy nhiên, với tình hình tranh chấp hiện nay, thì cần có nhiều biện pháp hơn nữa để bảo vệ tốt chủ quyền biển đảo. Xuất phát từ mối quan hệ mật thiết của hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo và hoạt động bảo vệ ngư dân khi đánh cá trên biển, trong bài viết này, tác giả tập trung phân tích mối quan hệ mật thiết giữa việc bảo vệ chủ quyền biển đảo với hoạt động bảo hộ ngư dân, từ đó, nâng cao hơn khả năng bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới hiện nay
Issue Date: 2019-07-30
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Công thương
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.