Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58520
Title: Chính sách đầu tư theo Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA)
Authors: Nguyễn Thu Hương
Keywords: Hiệp định thương mại tự do Việt Nam
EVFTA
Chính sách đầu tư
EU
Abstract: Bài viết phân tích tính tương thích của pháp luật Việt Nam so với các cam kết về đầu tư theo Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số kiến nghị cụ thể về vấn đề này.
Issue Date: 2018-01-24
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí Công thương
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.