Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58526
Title: Quan hệ thương mại Lào -Việt Nam giai đoạn 1991 -2015 từ cái nhìn đối sánh với quan hệ thương mại Lào - Thái Lan
Authors: Trịnh Thị Định, Nguyễn Viết Xuân
Keywords: Quan hệ thương mại
Lào
Việt Nam
Giai đoạn 1991-2015
Quan hệ thương mại Lào -Thái Lan
Abstract: Quan hệ Việt Nam - Lào là mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, được chính phủ và nhân dân hai nước dày còng vun đắp. Trong 30 năm kể từ sau khi cùng thực hiện còng cuộc mở cửa, đổi mới đất nước (1986-2016), mối quan hệ đặc biệt tiếp tục được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực hợp tác. Quan hệ thương mại Lào - Việt Nam sau khi hai nước cùng tiến hành cải cách mở cửa và phát triển nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa đã có những bước tiến như thế nào, nhất là so với quan hệ thương mại giữa Lào với Thái Lan, nước láng giềng phía Tây của Lào? Trên cơ sở nhìn nhận lại quá trình phát triển quan hệ thương mại của Lào với Việt Nam và với Thái Lan từ 1991 - 2015, bài viết sẽ đưa ra những đánh giá mang tính đối sánh quan hệ thương mại của Lào với hai nước láng giềng phía Đông (Việt Nam) và phía Tây (Thái Lan).
Issue Date: 2020-05
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á số 5 (242) năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.