Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58539
Title: Quy định về kháng nghị, kháng nghị phúc thẩm trong bộ luật tố tụng hình sự năm 2015
Authors: Mai Thị Thanh Thảo
Keywords: Kháng cáo phúc thẩm
Kháng nghị phúc thẩm
Rút kháng cáo phúc thẩm
Rút kháng nghị phúc thẩm
Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015
Abstract: Kháng cáo, kháng nghị bản án, quyết định sơ thẩm hình sự chưa có hiệu lực pháp luật được thực hiện một cách hợp pháp là sự kiện pháp lý làm phát sinh thủ tục xét xử phúc thẩm. Quy định về rút kháng cáo, kháng nghị trong giai đoạn này là cần thiết để chủ thể kháng cáo, kháng nghị kịp thời đề đạt mong muốn của mình đến Toà án cấp phúc thẩm nhằm kết thúc thủ tục xét xử phúc thẩm. So với Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2003, quy định này đã được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn, song vẫn còn những điểm chưa thống nhất khi đối chiếu với các quy định khác có liên quan. Vì vậy, việc nghiên cứu quy định rút kháng cáo, kháng nghị trong giai đoạn xét xử phúc thẩm của BLTTHS năm 2015 là cần thiết.
Issue Date: 2018-06-14
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Công thương
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.