Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58544
Title: Vai trò của Ủy ban sông Mekong trong phát triển kinh tế - xã hội khu vực Hạ nguồn sông Mekong giai đoạn 1957-1975
Authors: Bùi Anh Thư
Keywords: Vai trò
Ủy ban sông Mekong
Kinh tế - xã hội
Hạ nguôn sông Mekong
Giai đoạn 1957-1975
Abstract: Năm 1957, một cơ chế hợp tác quốc tế liến quan đến vấn đề khai thác nguồn lợi của sông Mekong đã ra đời tại khu vực Hạ nguồn sồng Mekong-tổ chức Uy ban sông Mekong, gọi tắt là MC. Cơ chế này gồm bốn thành viên là Lào, Campuchia, Thải Lan và Việt Nam. Trong thời gian tồn tại (1957-1975), MC đã có những đóng góp nhất định đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Hạ nguồn sông Mekong. Bài viết tập trung trình bày vai trò của MC trong phát triển kinh tế - xã hội đối với khu vực Hạ nguồn sông Mekong, từ đó đưa ra những nhận định, đánh giá về kết quả hoạt động của tổ chức xã hội này từ năm 1957 đến năm 1975.
Issue Date: 2020-05
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á số 5 (242) năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.