Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58601
Title: Về phân định thẩm quyền cho Quốc hội hiện nay
Authors: Đinh Thị Cẩm Hà
Keywords: Thẩm quyền
Phân định thẩm quyền
Quốc hội
Abstract: Phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước là một vấn đề rất quan trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Phân định thẩm quyền chính xác một mặt tạo cho các cơ quan nhà nước chủ động hơn trong việc tiến hành các hoạt động và cũng là cơ sở để kiểm soát hiệu quả việc thực thi thẩm quyền của các cơ quan. Bài viết tập trung đánh giá về việc phân định thẩm quyền cho Quốc hội ở Việt Nam hiện nay. Với tư cách là một bộ phận cấu thành của bộ máy nhà nước, việc đổi mới đối với Quốc hội cũng không thể nằm ngoài các yêu cầu của nguyên tắc phân định trách nhiệm, thẩm quyền mà Đảng đã đề ra. Phân định thẩm quyền cho Quốc hội chính xác, hợp lý sẽ giúp cho quyền lực của nhân dân được thực thi hiệu quả hơn.
Issue Date: 2018-08-22
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Công thương
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.