Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58606
Title: Việt Nam trong cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung Quốc ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI
Authors: Nghiêm Thị Hải Yến
Keywords: Việt Nam
Chiến lược
Mỹ - Trung Quốc
Châu Á - Thái Bình Dương
Thế kỷ XXI
Abstract: Hợp tác, cạnh tranh và kiềm chế là đặc điểm trong quan hệ hai nước Mỹ - Trung Quốc từ sau Chiến tranh lạnh đến nay. Việc xác định vị thế và thực hiện chính sách đối ngoại cân bằng trong quan hệ với hai nước lớn ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương là một bài toán khó đối với Việt Nam - quốc gia đang phát triển, trong bối cảnh hai thập niên đầu thế kỷ XXI. Bài viết tập trung xem xét, phân tích cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Trên cơ sở đó, tác giả cũng nhấn mạnh về cách mà Việt Nam có thể căn bằng mối quan hệ với hai cường quốc này trong bối cảnh cạnh tranh giữa họ ngày càng trở nên gay gắt trong thời gian gần đây.
Issue Date: 2020-07
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á số 7 (244) năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.