Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58676
Title: Cơ chế tác động của các nhân tố đến gắn kết - trung thành của nhân viên trong tổ chức chính trị xã hội: Nghiên cứu trường hợp tại tổ chức ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Minh Hòa
Keywords: Nhân tố
Trung thành
Nhân viên
Tổ chức chính trị xã hội
Việt Nam
Abstract: Bài viết kiểm định và bổ sung cơ chế tác động trực tiếp của các nhân tố đến gắn kết-trung thành. Dữ liệu được thu thập từ 252 nhân viên tại 3 tổ chức: Tổng Liên đoàn động Việt Nam, Thành Đoàn Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và xử lý bằng các phương pháp thống kê. Kết quả phân tích hồi quy đã chỉ ra 5 nhân tố, cụ thể: Điều kiện làm việc; lương và phúc lợi; đánh giá, công nhận; phong cách lãnh đạo; quan hệ đồng nghiệp có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới sự gắn kết-trung thành. Từ đó, đưa ra một số đề xuất nhằm tăng tính gắn kết-trung thành của nhân viên trong các tổ chức chính trị xã hội.
Issue Date: 2020-05
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số 5 (504) - Tháng 5/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.