Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58703
Title: Tiếp tục quan tâm xây dựng và phát triển Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội trong thời gian tới
Authors: Trần Công Phàn
Keywords: Kiểm sát
Đại học Kiểm sát Hà Nội
Abstract: Trong quá trình 60 năm hình thành và phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân (1960 - 2020), công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, năng lực, bản lĩnh, góp phần bảo vệ pháp luật và pháp chế, chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền, lợi ích của nhân dân luôn được xác định là một nội dung trọng tâm, xuyên suốt, thực hiện theo đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc". Chính vì vậy, việc định hướng xây dựng và phát triển Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội - cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lựơng cao cho ngành Kiểm sát và cho xã hội trong nhiều năm qua nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, sự phối hợp của các Viện kiểm sát địa phương cũng như sự ủng hộ của các cấp, các ngành và toàn xã hội.
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Kiểm sát số 8 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kiểm sát
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • KS.08.20.Xdung_phat trien truong ĐHKSHN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,22 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.