Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58711
Title: Quyền và nghĩa vụ của đại biểu Quốc hội trong học tập, bồi dưỡng
Authors: Lê Thị Thanh Hà
Keywords: Đại biểu Quốc hội
Học tập, bồi dưỡng
Abstract: |Tác giả cho ý kiến về Quyền và nghĩa vụ của đại biểu Quốc hội trong học tập, bồi dưỡng của Đề án ban hành “Nghị quyết quy định một số nội dung về bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng hoạt động cho ĐBQH”.
Issue Date: 2022
Type: Tài liệu tham khảo
Format: pdf
Extent: 11 tr.
Right: Viện hành chính Quốc gia
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.