Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58830
Title: Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương một số nước trên thế giới
Authors: Lê Văn Minh
Keywords: Hội đồng nhân dân
Chính quyền địa phương
Chính quyền
Abstract: Qua nghiên cứu mô hình Hội đồng xã (Hội đồng địa phương) một số nước trên thế giới (Pháp, Đức, Hàn Quốc), tác giả đưa ra nhận xét, đánh giá và rút ra một số kinh nghiệm đối với việc đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động cho Hội đồng nhân dân cấp xã ở Việt Nam hiện nay.
Issue Date: 2020-12
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Kiểm sát số 12 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kiểm sát
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • KS.12.20.To chuc hoat dong chinh quyen dia phuong_The gioi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,46 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.