Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58846
Title: Kinh nghiệm quốc tế về thúc đẩy tài chính toàn diện thông qua giải pháp công nghệ tài chính
Authors: Nguyễn Thị Phương Thanh, Phạm Thị Hằng Phương
Đỗ Thanh Hương
Keywords: Kinh tế
Tài chính
Công nghệ tài chính
Fintech
Kinh nghiệm quốc tế
Giải pháp công nghệ
Thị trường tài chính
Abstract: Bài viết tìm hiểu kinh nghiệm thúc đẩy tài chính toàn diện thông qua công nghệ tài chính, qua đó gợi mở một số vấn đề cho Việt Nam.
Issue Date: 2021-02
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 04 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 4 tháng 2/2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.