Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/58849
Title: Quy định pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người có đất thu hồi: thực trạng và giải pháp hoàn thiện
Authors: Đoàn Thị Thanh Mai
Keywords: Đất đai
Thu hồi đất
Tài định cư
Abstract: |Trên cơ sở đánh giá thực trạng, đề tài đề xuất giải pháp hoàn thiện một số quy địnhpháp luật về thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất nhằm góp phần đảmbảo nhu cầu sử dụng đất cho an ninh -quốc phòng, phát triển kinh tế -xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; đồng thời đảm bảo lợi ích của người có đất thu hồi.
Issue Date: 9999
Type: Tài liệu tham khảo
Format: pdf
Extent: 192 tr.
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • Doan Thanh Mai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,67 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.