Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58919
Title: Quyền lợi có thể được bảo hiểm trong pháp luật kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam
Authors: Nguyễn Văn Dũng
Keywords: Kinh tế
Kinh doanh bảo hiểm
Bảo hiểm
Hợp đồng bảo hiểm
Quyền lợi bảo hiểm
Luật kinh doanh bảo hiểm
Abstract: Bài viết tập trung phân tích bản chất quyền lợi được bảo hiểm và làm rõ mối quan hệ giữa chúng với hiệu lực pháp lý của hợp đồng bảo hiểm nói chung và hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nói riêng. Từ đó, chỉ ra những hạn chế bất cập và đưa ra một số kiến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật kinh doanh bảo hiểm qua đó góp phần hạn chế tình trạng trục lợi bảo hiểm hiện nay.
Issue Date: 2021-01-25
Type: Bài trích
Extent: 06 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 1/2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.