Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/58952
Title: Góp ý hoàn thiện pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013
Authors: Bùi Đức Hiển
Keywords: Đất đai
Hỗ trợ tái định cư khi
Thu hồi đất
Luật Đất đai
Abstract: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất là vấn đề đặc biệt nóng ở Việt Nam những năm vừa qua thể hiện qua rất nhiều trường hợp khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đông người, vượt cấp liên quan đến vấn đề này. Việc sửa Luật Đất đai năm 2013 la cơ hội quan trọng để các nhà lập pháp xem xét chính sửa toàn diện các quy định pháp luật đất đai, trong đó có quy định về thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Bài viết nêu kinh nghiệm một số nước trên thế giới về vấn đề này, chỉ ra các bất cập trong quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và đề xuất hoàn thiện pháp luật về vấn đề này trong Dự thảo sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.
Bài viết nêu kinh nghiệm một số nước trên thế giới về vấn đề này, chỉ ra các bất cập trong quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và đề xuất hoàn thiện pháp luật về vấn đề này trong Dự thảo sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.
Issue Date: 2023
Type: Tài liệu tham khảo
Format: pdf
Extent: 20 tr.
Source: Phục vụ xây dựng Báo cáo tham gia thẩm tra Luật Đất đai (sửa đổi)
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • BVCG_Bui Duc Hien_BOI THUONG, HO TRO TAI DINH CU_2023_VuDN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 318,2 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.