Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59012
Title: Kinh nghiệm của một số nước về thu hồi tài sản tham nhũng
Authors: Vũ Văn Giang, Lê Đức Sơn
Keywords: Tài sản tham nhũng
Thu hồi tài sản tham nhũng
Mô hình suy đoán tội phạm
Thương lượng nhận tội
Khởi kiện dân sự
Abstract: Bài viết trình bày kinh nghiệm của một số nước trong việc thu hồi tài sản tham nhũng và bài học cho Việt Nam.
Issue Date: 2020-04-25
Type: Bài trích
Extent: 07 trang, pdf
Method: Tạp chí Kiểm sát số 23/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kiểm sát
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.