Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59239
Title: Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em (kèm theo 13 phụ lục)
Authors: Chính phủ
Keywords: Báo cáo
Chính phủ
Xâm hại trẻ em
Trẻ em
Quốc hội
Khóa XIV
Kỳ 9
217 /BC-CP
Abstract: Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em (kèm theo 13 phụ lục) (Số: 217 /BC-CP). Báo cáo được Chính phủ trình Quốc hội vào ngày 14/05/2020. Báo cáo gồm các nội dung: (1) Phần A - Đánh giá chung về tình hình trẻ em và xâm hại trẻ em; (2) Phần B - Việc ban hành chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; (3) Phần C - Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; (4) Phần D - Giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống xâm hại trẻ em. Kèm theo báo cáo là 13 phụ lục.
Issue Date: 2020-05-14
Type: Báo cáo
Extent: 96 trang, pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp thứ 09 (từ ngày 20/05/2020 đến ngày 19/06/2020)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
 • 217-BC_CP_Ky 9 khoa 14_Bcao ve thhien CSPL ve PCXHTE.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,02 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 217-PLBC_CP_Ky 9 khoa 14_Phu luc 1 Bcao ve thhien CSPL ve PCXHTE.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 300,4 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 217-PLBC_CP_Ky 9 khoa 14_Phu luc 2 Bcao ve thhien CSPL ve PCXHTE.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 313,95 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 217-PLBC_CP_Ky 9 khoa 14_Phu luc 3 Bcao ve thhien CSPL ve PCXHTE.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 324,35 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 217-PLBC_CP_Ky 9 khoa 14_Phu luc 4 Bcao ve thhien CSPL ve PCXHTE.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 294,48 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 217-PLBC_CP_Ky 9 khoa 14_Phu luc 5 Bcao ve thhien CSPL ve PCXHTE.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 282,69 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 217-PLBC_CP_Ky 9 khoa 14_Phu luc 6 Bcao ve thhien CSPL ve PCXHTE.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 461,5 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 217-PLBC_CP_Ky 9 khoa 14_Phu luc 7 Bcao ve thhien CSPL ve PCXHTE.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 301,52 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 217-PLBC_CP_Ky 9 khoa 14_Phu luc 8 Bcao ve thhien CSPL ve PCXHTE.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 471,38 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 217-PLBC_CP_Ky 9 khoa 14_Phu luc 9 Bcao ve thhien CSPL ve PCXHTE.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 313,6 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 217-PLBC_CP_Ky 9 khoa 14_Phu luc 10 Bcao ve thhien CSPL ve PCXHTE.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 323,63 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 217-PLBC_CP_Ky 9 khoa 14_Phu luc 11 Bcao ve thhien CSPL ve PCXHTE.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 285,05 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 217-PLBC_CP_Ky 9 khoa 14_Phu luc 12B Bcao ve thhien CSPL ve PCXHTE.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 499,9 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 217-PLBC_CP_Ky 9 khoa 14_Phu luc 13 Bcao ve thhien CSPL ve PCXHTE.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 277,98 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.