Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59243
Title: Chính sách xã hội hóa hoạt động văn hóa - thực trạng và những vấn đề đặt ra
Authors: Lương Huyền Thanh
Keywords: chính sách xã hội hoá
hoạt động văn hoá
Văn hóa
Phát triển văn hóa
Xã hội hóa hoạt động văn hóa
Abstract: Chính sách xã hội hoá các hoạt động văn hoá là một chính sách quan trọng trong đường lối văn hoá của Đảng, được đặt ra như một yêu cầu khách quan và tất yếu của thực tiễn. Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xác định động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là “khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”[1]. Như vậy, việc khơi dậy tình đoàn kết và huy động tối đa mọi nguồn lực của xã hội để phát triển văn hoá có ý nghĩa vô cùng to lớn trong sự nghiệp chấn hưng và phát triển văn hoá dân tộc, để văn hoá thực sự trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển đất nước. Đây chính là cơ sở để ban hành và thực thi chính sách xã hội hoá hoạt động văn hoá ở nước ta hiện nay.
|Trình bày quan niệm về chính sách xã hội hóa hoạt động văn hóa; Thực trạng ban hành và thực thi chính sách xã hội hóa hoạt động văn hóa ở Việt Nam hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với việc hoàn thiện và thực thi chính sách xã hội hóa hoạt động văn hóa ở Việt Nam.
Issue Date: 2022
Type: Tài liệu tham khảo
Format: pdf
Extent: 9 tr.
Source: Chuyên gia nghiên cứu chuyên đề về thúc đẩy xã hội hóa, thu hút nguồn lực từ xã hội, doanh nghiệp cho phát triển văn hóa
Right: Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • 15. VHGD_Luong Huyen Thanh _ Chinh sach xa hoi hoa _ 2022.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 294,46 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.