Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59375
Title: Báo cáo tổng kết thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Kèm theo 3 phụ lục)
Authors: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Keywords: Báo cáo
Lao động
Làm việc ở nước ngoài
Quốc hội
Khóa XIV
Kỳ 9
62/BC-BLĐTBXH
Abstract: Báo cáo tổng kết thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Số: 62 /BC-BLĐTBXH) được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Quốc hội vào ngày 29/04/2020. Báo cáo gồm các nội dung: (1) Công tác triển khai thi hành Luật số 32, (2) Tình hình thực hiện các chế định luật và văn bản hướng dẫn thi hành; (3) Công tác quản lý nhà nước. Kèm theo báo cáo là 3 phụ lục cụ thể.
Issue Date: 2020-04-29
Type: Báo cáo
Extent: 77 trang, pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp thứ 09 (từ ngày 20/05/2020 đến ngày 19/06/2020)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 62-BC_BLDTBXH_Ky9khoa13_Bcao tong ket thi hanh Luat LDVN o NN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.