Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59613
Title: Một số ý kiến về vấn đề ký kết thỏa ước lao động tập thể ngành theo Bộ Luật Lao động năm 2019
Authors: Nguyễn Thị Bích
Keywords: Bộ Luật Lao động năm 2019
Lao động
Thỏa ước lao động tập thể
Ký kết
Abstract: Bộ luật Lao động (BLLĐ) năm 2019 được Quốc hội nuớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2019 (có hiệu lực ngày 01/01/2021) với nhiều sửa đổi, bổ sung quan trọng đã có nhiều điều chỉnh về TƯLĐTT. Trong phạm vi bài viết, tác giả tập trung làm rõ một số vấn đề liên quan đến ký kết thỏa ước lao động tập thể ngành, từ đó đưa ra một số ý kiến luận bàn về các quy định của pháp luật về ký kết thỏa ước lao động tập thể ngành để góp phần thống nhất trong cách hiểu và đánh giá về vấn đề này.
Issue Date: 2020-10
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân tháng 10 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tòa án nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • TAND10.20.1soykienvekyketthoauocLDtapthenganh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 16,78 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.