Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59784
Title: Biện pháp bắt buộc chữa bệnh trong Luật hình sự Việt Nam
Authors: Hà Lệ Thủy
Keywords: Pháp luật
Pháp luật
Luật hình sự
Bộ luật Hình sự 2015
Bộ luật Tố tụng hình sự 2015
Luật thi hành án hình sự 2019
Bắt buộc chữa bệnh
Abstract: Bài viết trình bày những quy định mới, sửa đổi về biện pháp bắt buộc chữa bệnh và thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh trong Bộ luật Hình sự 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 và Luật thi hành án hình sự 2019. Đồng thời nêu thực tiễn áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh, những vướng mắc, bất cập trong quá trình áp dụng và kiến nghị nâng cao hiệu quả áp dụng biện pháp này.
Issue Date: 2021-02
Type: Bài trích
Extent: 07 trang, pdf
Method: Tạp chí Kiểm sát số 02 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kiểm sát
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.