Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59790
Title: Xây dựng bộ chỉ số đo lường ổn định hệ thống tài chính Việt Nam
Authors: Phan Thanh Bình
Keywords: Tài chính
Hệ thống tài chính
Bộ chỉ số đo lường ổn định
Thị trường tài chính
Kinh tế
Abstract: Bài viết trình bày quan điểm xây dựng chỉ số đo lường ổn định hệ thống tài chính và nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng các Bộ chỉ số đo lường ổn định tài chính của một số tổ chức, qua đó đề xuất một số khuyến nghị trong việc xây dựng chi số đo lường ổn định hệ thống tài chính Việt Nam.
Issue Date: 2020-11
Type: Bài trích
Extent: 03 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương số 576 tháng 11 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.