Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/59800
Title: Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Tổng Kiểm toán nhà nước về công tác năm 2022 của Kiểm toán nhà nước (Số: 805/BC-UBTCNS15)
Authors: Ủy ban Tài chính, Ngân sách
Keywords: Kiểm toán nhà nước
Số: 805/BC-UBTCNS15
Description: Toàn văn Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Tổng Kiểm toán nhà nước về công tác năm 2022 của Kiểm toán nhà nước (Số: 805/BC-UBTCNS15)
Issue Date: 2022-10-10
Type: Báo cáo
Báo cáo
Format: pdf
Extent: 6 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 805-BC_UBTCNS_Ky4Khoa15_BC_tham_tra_ve_cong_tac_nam_2022.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 432,61 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.