Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59800
Title: Ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam
Authors: Huỳnh Ngọc Thành Trung
Keywords: Ứng dụng công nghệ
Công nghệ thông tin
Thanh toán không dùng tiền mặt
Ngân hàng
Kinh tế số
Abstract: Bài viết trình bày về thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam qua đó cho thấy tuy đã được triển khai ứng dụng nhiều công nghệ, kỹ thuật liên quan đến máy tính, phần mềm máy tính và đạt được nhiều kết quả nhất định, song vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế nhất định.
Issue Date: 2020-11
Type: Bài trích
Extent: 03 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương số 576 tháng 11 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.