Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59829
Title: Một số mục tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa giai đoạn 2021 - 2030, hướng tới phát huy hiệu quả nguồn lực văn hóa trong phát triển bền vững đất nước
Authors: Nguyễn Thị Phương Châm
Keywords: Văn hóa
2021-2030
2021
2030
Nguồn lực văn hóa
Phát triển bền vững
Kinh tế - xã hội
Abstract: Bài viết trình bày khái quát về khái niệm phát triển văn hóa và những mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra nhằm phát triển văn hóa giai đoạn 2021-2030
Issue Date: 2021-03
Type: Bài trích
Extent: 07 trang, pdf
Method: Tạp chí Cộng sản số 961 tháng 3 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.