Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59854
Title: Bản chất pháp lý của hợp đồng gia nhập theo pháp luật Việt Nam
Authors: Ngô Văn Hiệp, Doãn Hồng Nhung
Keywords: Hợp đồng
Bản chất pháp lý
Pháp luật
Việt Nam
Abstract: Hợp đồng gia nhập hiện đang được sử dụng khá phổ biến trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. Vì vậy, việc hiểu rõ bản chất, đặc điểm của loại hợp đồng này không chỉ có ý nghĩa đối với các bên giao kết, thực hiện hợp đồng, mà còn đối với cả các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Bài viết phân tích, làm rõ đặc điểm pháp lý, một số nguvên tắc trong giao kết, thực hiện và hiệu lực của hợp đồng gia nhập.
Issue Date: 2021-02
Type: Bài trích
Extent: 05 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và Kinh tế số 2 (347) - 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Pháp luật và Kinh tế
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.