Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/59903
Title: Báo cáo dự kiến tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ về Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) (Số: 173/BC-BCT)
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo dự kiến tiếp thu
Giải trình ý kiến
Đại biểu Quốc hội
Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi
Số: 173/BC-BCT
Description: Toàn văn Báo cáo dự kiến tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ về Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) (Số: 173/BC-BCT)
Issue Date: 2022-11-08
Type: Báo cáo
Báo cáo
Format: pdf
Extent: 50 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 173-BC_BCT_Ky4Khoa15_BC_gtrinh_yk_thluan_To_ve_DA_Luat_BVQLNTD_sd.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 970,71 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.