Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59922
Title: Nâng cao chất lượng áp dụng pháp luật trong xét xử vụ án hình sự của Tòa án nhân dân
Authors: Lê Trọng An
Keywords: Xét xử
Hình sự
Tòa án nhân dân
Áp dụng pháp luật
Bộ luật Hình sự 2015
Bộ luật Tố tụng hình sự 2015
Abstract: Bài viết trình bày vấn đề xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự 2015 và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 trước thực trạng còn tồn tại những hạn chế, bất cập trong hoạt động áp dụng pháp luật xét xử vụ án hình sự, tình trạng áp dụng pháp luật chưa đúng, việc ban hành bản án hình sự, quyết định xét xử còn sai sót, xác định sai người tham gia tố tụng,...Từ đó, đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cáo chất lượng áp dụng pháp luật trong xét xử vụ án hình sự
Issue Date: 2021-02-18
Type: Bài trích
Extent: 05 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 301 tháng 2 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.