Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59925
Title: Kinh nghiệm của một số quốc gia trong chuyển đổi số và hàm ý chính sách cho Việt Nam
Authors: Bùi Ngọc Hiền
Keywords: Chuyển đổi số
Công nghệ
Chính sách
Estonia
Singapore
Thái Lan
Chính phủ điện tử
Abstract: Bài viết trình bày kinh nghiệm chuyển đổi số và các chính sách, chiến lược phát triển chính phủ điện tử của một số quốc gia như Estonia, Singapore và Thái Lan, từ đó đưa ra những hàm ý chính sách, chương trình chuyển đổi số của Việt Nam
Issue Date: 2021-02
Type: Bài trích
Extent: 05 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 301 tháng 2 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.