Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60012
Title: Phát triển hạ tầng big data (dữ liệu lớn) ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn Minh Quang, Văn Công Vũ
Keywords: Dữ liệu
Dữ liệu lớn
Big data
Hạ tầng
Abstract: Bài viết đi sâu vào phân tích phát triển hạ tầng big data hiện nay ở Việt Nam, từ đó nhóm tác giả đưa ra một số kiến nghị góp phần hoàn thiện hạ tầng dữ liệu lớn ở nước ta: xây dựng các trung tâm dữ liệu (data center), hỗ trợ, tạo động lực để các đơn vị nghiên cứu, cung cấp giải pháp phần mềm; huy động sự đầu tư từ Chính phủ,...
Issue Date: 2020-10
Type: Bài trích
Extent: 04 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước – Số 300 (1/2021)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.