Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60025
Title: Vai trò của Nhà nước trong tạo lập thể chế ở Singapore
Authors: Vũ Nhật Quang
Keywords: Vai trò Nhà nước
Thể chế
Tạo lập thể chế
Singapore
Chính trị
Abstract: Bài viết phân tích vai trò của Nhà nước Singapore trong, tạo lập thể chế (năng lực quản trị) nhà nước. Thể chế nhà nước được xem là nhân tố tạo nên thành công của Singapore. Nhà nước Singapore tạo lập thể chế được thể hiện trêu các phương diện: i) Thiết lập thể chế hành chính hiệu quả; ii) Xây dựng thể chế chính trị vững mạnh; iii) Tạo lập thể chế kinh tế phù hợp. Cuối cùng bài viết đưa ra một số đánh giá những điểm mạnh trong điều hành của nhà nước Singapore và khẳng định bốn nguyên tắc lý giải cho "nhà nước có chất lượng" ở Singapore mà các quốc gia khác cần học tập.
Issue Date: 2020-12
2021-03-31
Type: Bài trích
Extent: 08 trang, pdf
Method: Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới số 12(296) tháng 12/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.