Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60036
Title: So sánh năng lực phát triển công nghệ độc lập và khả năng ứng dụng vào quân sự giữa các nước lớn trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0
Authors: Vũ Vân Anh
Keywords: Công nghệ
Cách mạng công nghiệp
Ứng dụng công nghệ
Năng lực phát triển công nghệ
So sánh
Quân sự
Abstract: Bài viết dựa trên phương pháp thống kê và phân tích nội dung để đưa ra những so sánh, đánh giá ban đầu về năng lực phát triển công nghệ độc lập và khả năng ứng dụng công nghệ vào quân sự của các nước lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nga, Anh, Đức, Pháp, Ấn Độ và Hàn Quốc.
Issue Date: 2020
Type: Bài trích
Extent: 09 trang, pdf
Method: Tạp chí Kiểm sát số 23 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kiểm sát
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.