Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60296
Title: Ảnh hưởng của công nghệ thông tin và truyền thông đến giá trị vốn hóa chứng khoán: Bằng chứng thực nghiệm tại các thị trường chứng khoán mới nổi và cận biên giai đoạn 2008 - 2018
Authors: Lại Cao Mai Phương
Keywords: Công nghệ thông tin
Truyền thông
Chứng khoán
Thực nghiệm
2008-2018
Abstract: Bài viết đến sự nghiên cứu ảnh hưởng của công nghệ thông tin và truyền thông giá trị vốn hóa chứng khoán của 33 quốc gia từ năm 2008 đến 2018. Nghiên cứu sử dụng ước lượng GLS sau khi đã khắc phục phương sai thay đổi và tự tương quan trên dữ liệu bảng để tiến hành hồi quy đổi với 21 quốc gia thuộc thị trường chứng khoán mới nổi và 12 quốc gia thuộc nhóm thị trường chứng khoản cận biên. Tỷ lệ người dùng internet, tỷ lệ người dùng sử dụng điện thoại di động và số lượng thuê bao bằng thông rộng cố định trên 100 dân là các biến đo lường chỉ sổ công nghệ thông tin và truyền thông. Kết quả nghiên cứu cho thấy sau khi đã kiểm soát các biến công nghệ thông tin và truyền thông vẫn ảnh hưởng đến giá trị vốn hóa chứng khoán tại các quốc gia nghiên cứu. Ngoài ra, giá trị vốn hóa chứng khoán của vĩ mô thì thị trường chứng khoán mới nổi trung bình luôn cao hơn từ 11,8 - 14,1% so với thị trường chứng khoán cận biên.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và Chính trị thế giới số 4(288) 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và Chính trị thế giới
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.