Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60452
Title: Nhận thức rõ hơn và hành động quyết liệt hơn trong phòng, chống lãng phí
Authors: Nguyễn Thị Thùy Linh
Keywords: Phòng, chống lãng phí
Lãng phí
Abstract: Lãng phí, cùng với quan liêu, tham nhũng đã và đang gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Đảng, đe dọa sự tồn vong của chế độ. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Tuy nhiên, so với tham nhũng, công tác phòng, chống lãng phí chưa được coi trọng đúng mức. Bài viết góp phần làm rõ quan niệm về lãng phí, nguyên nhân gây ra lãng phí và công tác phòng, chống lãng phí của Đảng, Nhà nước hiện nay.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 3 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.