Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60456
Title: Bảo đảm quyền học tập của người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên - cơ sở quan trọng để thực hiện bình đẳng giữa các dân tộc
Authors: Đào Thị Tùng
Keywords: Quyền học tập
Người dân tộc thiểu số
Tây Nguyên
Bình đẳng
Dân tộc thiểu số
Abstract: Bài viết đề cập đến thực trạng việc bảo đảm quyền học tập của người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên hiện nay; một số giải pháp góp phần bảo đảm quyền học tập của người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 3 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.