Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60841
Title: Gía trị cốt lõi của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong tư tưởng Hồ Chí Minh
Authors: Doãn Thị Chín
Keywords: Giá trị
Chủ nghĩa xã hội
Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Abstract: Bài viết trình bày những sáng tạo lý luận và thực tiễn của Hồ Chí Minh về con đường xây dựng xã hội mới ở Việt Nam. Hồ Chí Minh đã lựa chọn mục tiêu CNXH - một mô hình "cách mạng đến nơi" và xác lập được những giá trị cốt lõi trong mô hình CNXH Việt Nam. Đây là cơ sở vững chắc để đấu tranh với những luận điểm sai trái của các thế lực thù địch phủ nhận con đường đi lên CNXH ở nước ta hiện nay.
Issue Date: 2020-09
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 9/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT9.20.Gia tri cot loi mo hinh CNXH_VNam_TTuong HCM.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,67 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.