Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60843
Title: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là sự lựa chọn đúng đắn của Việt Nam
Authors: Hồ Thanh Thủy, Nguyễn Đức Hà
Keywords: Kinh tế thị trường
Xã hội chủ nghĩa
Việt Nam
Abstract: Mục tiêu của chủ Nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ XHCN. Chúng dùng nhiêu luận điệu để xuyên tạc, phủ nhận đường lối phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam. Tuy nhiên, bằng những thành tựu thuyết phục của quá trình đổi mới đất nước đã chứng minh, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN là sự lựa chọn đúng đắn của Việt Nam.
Issue Date: 2020-09
Type: Bài trích
Extent: 7 trang,pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 9/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT9.20.Kte thi truong dinh huong XHCN_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.